ࡱ F> onq P%KSKS1 PPD!P,|U8%A$hL@ $@I$|h$%LK%6ex  Z[RS02021024S sQNpSS 0Zwm^[hQuN{pvcw]\O c[a 0vw T:S^Nl?e^[YO V[~_S:S[YO WSwme:S[YO ^?e^[YO gsQbXTUSMO s\ 0Zwm^[hQuN{pvcw]\Oc[a 0pSS~`ON ~T^?e^[YO 0sQN_U\[hQuN{pv{]\Ovw 0Z[S0202104S Bl wb}Y/{_=[0 Zwm^Nl?e^[hQuNYXTORlQ[ 2021t^3g22e Zwm^[hQuN{pvcw]\Oc[a :NۏNekĉ[hQuN{pvcw]\O gHecwOONcؚ[hQuN{t4ls^ scQY Nc[a N0~~e_ [hQuN{pvcw]\O1u^?e^[YO~N[ ^ gsQ~~[e0 N {pvcwSR0 cgq [yb0#0vcw {LN_{{[hQ0{NR_{{[hQ0{uN~%_{{[hQ TR~R{|vcwvSR T~NR[yb0LN;N{0 g[hQvcwL#v蕁T[hQuN͑pvcwON>m{NXT _U\{pvcw]\O0[uNĉ!j'Y0]z YBg0qSi z^ؚS(Wgblhg-NSsYvON ^ gsQ蕁>mXTb^0:S^_S:S gsQ蕁qQ T>mXT{pvcw0wQSO{pvcwON TUS1u^ gsQ;Nnx[v^ete b^?e^[YORlQ[YHh0 N {pNXT >m0^ gsQ蕁N,gUSMOv^~~,g|~Q0USMO >mr^_U\{pvcw]\O S8T6e TLNV gON+TV gcON NRr^SR0k*N{pUSMO N\N2N0LN;N{蕌T g[hQv{L#>m{ TNONUSMOv LN;N{蕁ZP}Yur4Y]\O0{pvcw9hnc]\OX,{ Ne:gg0N[cOb/g/edv cgq?e^Ǒ-S?e^-pN gR gsQĉ[gbL0{pvcw]\ONXTN>mQUSMOSNN]\O1 {peƉ TWB\]\O~S0 N {pv{LNW0͑p(WN NLNW_U\[hQuN{pvcw]\O 1.^SU\9eiY#S5uON0|ߘPX[ON{pvcw 2.^]NTOo`S@\#S]0lrhVPg096I{uN~%ON{pvcw 3.^lQ[@\#r4x\ONON0SNk{pvcw 4.^OO?bWaN^@\#?bK\^?e] ze]͑pyv0ONTql~%USMOI{{pvcw 5.^NЏ@\# $N[NqS SЏON0/nSqSi'irňxSNPON0/nS[Џz0N] z^USMOI{{pvcw 6.^4lR@\#4l)R^yv]0WI{{pvcw 7.^QNQQg@\#QNTRR]ON0QouNON{pvcw 8.^wm mSU\@\#n/n{pvcw 9.^FUR@\#NXTZƖvFU8AmON{pvcw 10.^eSTe8n@\#e8nofp0of:S0eS1ZPN:W@b0f~R^{pvcw 11.^^%`@\#^dqwq\0qSiSf[T0QёI{ON{pvcw 12.^^:Wv{@\#yryYO(uUSMO0:W@b{pvcw 13.ZwmwmN@\O T^NЏ@\#4l[ЏON{pvcw vQN~T,gLN,gW[hQuN[E_U\{pvcw]\O0 V {peSe_0f[:N2t^ Ryb!kۏL kJSt^nbcN!k0{pvcwǑSr[{pTAmR{pv~Tve_ۏL wQSO1u^ gsQur4Y#~~[e0 N0͑pNR {pNXT͑p_U\N N]\O N cwOON/{_=[ 0[hQuNl 0 0q\Nw[hQuNagO 0S gsQlĉĉ[ %NmQUSMObJT cQL?eYZb#Nvz^0 N TLNW~T[Enx[vvQNvcwNy0 N0]\O:g6R :NnxO{pvcw]\OS_[He ^zN N]\O:g6R N >mQUSMO#:g6R0T>mQUSMObz]\ONs #{pvcw~y{OS0]\Oc[0`Q^0RgbJTI{]\O0]\ONsV~^Y0^?e^T^?e^[YO]\Or 6R[6k]\ORbNRnUS Sec{pvcwNXT c[{pvcwNXT cRbNRnUS_U\{pvcw]\O06R[c[KbQ ~S]\Ovh fnx]\ONR cQ]\OBl cR{pvcw]\OؚHe0 g^0ĉ_U\0 N khT]\ObJT:g6R0{pvcwNXT cgq>mQUSMOvBl ~TON[E`Q ~S]\O[c kekXQ]\Oe_,khTb>mQUSMOGl;`0>mQUSMOSe[{pvcw`QۏLht0Gl;` [ete[c]\ONR0 N ㉳Qvf:g6R0T{pvcw]\ONXTSsb` cwOONzsSte9e[͑'Y`vb>mQUSMO c/TRgbl z^ cwOON cete9e0Ssb` N(W,gL#CgPVQv SebJTv^c>mQUSMOyNwQ gv{L#vYt '}vb}Yte9e=[0 V c[^xvzOFU:g6R0^0:S^_S:S [YORlQ[^z{pvcw]\O[gxvzOFU:g6R G g͑SexvzOFU0xvzOFU͑pNAm{pvcw]\O`Q RgT N cQ㉳Qceb^~T[hQuN;`SO]\OrTc[^yrp nx[{pvcw[bvqQ'`NR cR{pvcw]\OmeQ_U\0 N [gnbc:g6R0>mQUSMO[{pvcwNXTnbc]\O~y{ R03zekcۏ cMRnx[{pvcwN v^ۏL\MRW cBlnbc MQQszz\Tech0NXTnbceNc\MOSNcNRT#N nxO]\O^~0eTc0 mQ oR~_g:g6R0{pNXT%Nm?el }(Ǐlx0~~OSRzQ0q`[hQuNNRTl_lĉv|uQ:_\SR{pvcw]\O0fnxN T[ T_#Ns]\O R:_{pvcwv~~OS R:_[@b>m{pNXTvc[Tvcw [g^cc]\OۏU\`Q SeSsT㉳Q]\O-NX[(Wv0 N R:_b{t0{pNXTNh_U\vcw]\O Ovcwvrz'` cdT{|r^pb we\LvcwL# %NmQUSMO cgqlQRQ] gsQĉ[ b >mr^OO[0_egN9(uNSn0[QNe4I{0@b9(u1u>mQb USMO~y{㉳Q0 DN{pvcw`Q~h DN {pvcw`Q~h kXhe t^ g e >m{NXT T >m{ON[ cwOON[Uĉz6R^ag cwOON_U\[hQW:W!k cwOON_U\f:yYe:W!k cwOON_U\^%`o~!k cwOONcgNEe`*N cwOONte9e`*N cwOONVYRL]N!k Ss͑'Y`*N cQL?eYZb#^ag vQNNy^S^S Zwm^Nl?e^[hQuNYXTORlQ[ 2021t^3g22epSS    PAGE \* MERGEFORMAT - 2 -  PAGE \* MERGEFORMAT 1  PAGE \* MERGEFORMAT 1  PAGE \* MERGEFORMAT 9   "&(*ıl^J<&+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ o(%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\(CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\U%CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5KH\ *,.0TVfhj~ƴ|j\J<,CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ o(nHtH#CJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,nHtH#CJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,nHtH$B*phCJ$OJPJ QJ^Jo(aJ$'B*phCJ$OJPJ QJ^Jo(aJ$U 6 < @ B D ` b d j ϻweSE7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH " & . 0 saSA/#CJ OJPJ QJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJ QJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJ QJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ,OJPJ QJ^Jo(aJ,nHtHo(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH0 F H \ ^ n p r z õwiYK;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ #CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ L N R T ^ ` ówiYK;-CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtH  . 0 2 : F H ueSA/#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH H ~ * , õyi[K=-CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ yk[I;+CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtH#CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ &*DHJLR^`rxտk]M?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH xzͻ}gS=)'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ӿkU?+'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH *.տkUA++CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH տkWA++CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH LNkU?)+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH տkWA++CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH  .2kWA-'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 2BFHJvzտigH)@fG9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ @XͿqRD6CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !@!D!F!X!Z!\!!!!տ}gQ;#.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH+CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH+CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ,OJ PJ QJ ^J o(aJ,mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ !!"""":"<"X"Z"ϷoW?'.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH Z"t"v"x"""""""ϷoW?'.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH """"""## ##ϷoW?'.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH ######### #ϷoW?'.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH #"#$#&#(#*#,#.#2#4#ϷoW?'.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH.CJOJ PJ QJ ^J o(aJH*mH sH nHtH 4#6#8#:#<#>#@#B#D#F#ϷoW?'.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH F#H#J#L#P#R#T#V#X#Z#ϷoW?'.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH Z#\#^#`#b#d#f#h#j#n#p#ϷoW?'o(mHsHnHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH p#r#t#v#x#z#|#~#############ù}si_UK3.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtHo(mHsHnHtH###########$$$ $$$>$@$J$L$~n\L:"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtH"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtH"CJOJQJ^Jo(aJnHtHUCJOJQJ^Jo(aJnHtHCJUo(0J#CJOJPJQJo(aJCJUCJUCJUo(mHsHnHtH.CJ OJPJQJ^Jo(aJ H*mH sH nHtH.CJOJPJQJ^Jo(aJH*mH sH nHtHL$P$R$T$X$Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%% % %%%%%vj^So(mHsHnHtHCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJUUUUUU#CJOJPJQJ^Jo(aJnHtHCJOJQJ^Jo(aJnHtH *.0Vh{v-a$$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$dHG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$a$$a$$- da$$1$ d0a$$1$ d0a$$1$ da$$1$ hjb d kK dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDx` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD ` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD ` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ " 0 r `@ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`r 2 LxX6!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`% & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$C$WD`wU!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`NJwU!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD`J"@T~nm dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`!dG$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$A$WD` @8F "!$!>!@!--WD`--WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`-WD`@!F!Z!\!!!"iG!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$Ifda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$""<"Z"v"x"wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$Ifx""""""wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If""# # ###rP!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfFf!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If#### #"#wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If"#$#&#(#*#,#wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If,#.#0#2#4#6#8#rP!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfFf!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If8#:#<#>#@#B#wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfB#D#F#H#J#L#wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfL#N#P#R#T#V#X#rP!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfFf!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$IfX#Z#\#^#`#b#wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$Ifb#d#f#h#j#l#n#p#wUPGa$$ (Ff !da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$$Ifp#r#t#v#x#z#|#~########a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (a$$ (########YK VD^WD`$$If:V 44l44l0" /  / 5e#-$Ifa$$ (a$$ (a$$ (#########$$$$ $ $R$ 9r 9r  9r 9r  9r 9r 9r 9r h]hh`h 9r 9r 9r 9r &dP 9r 9r  9r 9r R$T$$$$$%%%% VD^WD` 9r 9r  9r 9r  9r 9r 0. A!3#2"$%S2P0p180 0+p4,p5-p6.p7/R0P 0. A!3#2"$%S2P0p180 0+p4,p5-p6.p7/RP 0A .!#4"2$%S2P180 00+p4,p5-p6.p7/RP 0. A!4#2"$%S2P180 00+p4,p5-p6.p7/R&2<<66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pN@Ncke a$$1$$CJ PJaJKHmH sH nHtH_HV@Vh 1'd@[$XDT\$YDJ$$@& CJ,5KH,@A@@!؞k=W[SOCJOJQJaJKHnH tH Ni@NnfhR@>ckee,g)ۏ 2 v`v 5aJ \2@2yblFhe,g CJPJaJ< @<ua$$G$ 9r CJaJ@u wcda$$G$ 9r @& $dN%dO&dP'dQCJ8S@8ckee,g)ۏ 3 v`vaJ T^@Tnf(Qz)a$$1$[$d\$dCJOJPJQJKHf@fQ*,Oa,11p1 0J CJaJFOrF'Yv'da$$CJ,OJPJQJo(aJ FOFRQk=1(WD`CJOJPJQJaJTO1TChar1)dLa$$@&H$e^eCJOJPJQJ50O07h_1*dPPJ aJ6O6ckezz+WD`OJQJ4O4p0,1$CJPJaJKHbOb0Default-XDYD8$7$1$H$$B*phCJOJ PJ QJ ^Jo(aJfOf Char3 Char Char Char.da$$1$ CJPJaJ:O: Char / h CJPJaJO Body text|1$0d1$-DM `@CJOJ PJ QJ ^J aJ>*fHq mHsHnHtH_HOHeader or footer|211$-DM 0CJaJ>*fHq mHsHnHtH_H* 0 H x2@VB $!!Z""# #4#F#Z#p##L$% !"#$%&'()*+,-./01234567h r J@!"x""#"#,#8#B#L#X#b#p###R$%89:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBKGz@Times New RomanM4 N[_GB2312eckN[_GBKW4 *Cx @Courier NewDejaVu Sansi ??`Arial Unicode MSTimes New RomanO$ [ @ VerdanaDejaVu SansI4 ef{\h[eck\h[_GBKM$ .[`) ( TahomaDejaVu Sans? |8ўSOeckўSO_GBKoDSimsun (Founder Extended)eck~ўN_GBK?[SOeckfN[_GBK7DlOeck\h[{SO;4 wiSO_GB2312 Z?eN0200702SSbW[[dln Qh܀rǓG d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42,P)?A2====X+fa,v!EOJ)`Ajyi ]p) Gg1 C{IBJ=J'HS!x^"$0$( (-*,[0+1d1#;4dX5U6a7&<%>Gt?Z8|Mf~}5=F1x P$&kq@Z)lZSO/eBV2P^*AJ:t}kt= r ! &1o/pfV6j]WT5lHD:,[RQCO;k}SBf"^S;#-&H['S(1*+X;-^-t -*9u.m0X13@Q47}4H5#h5]75b8. A9KA;&\=>zf?{?ڬ?LA8BBgCSYEpEy?FtHdf%J4K.7TL4LARO37PCP!\Q~!RKIVWQW1WvY_'[u}*[I5[]v]@^{^9fggWiii$q7j~jrjYkjpkH#nv7o[o._sOuݮov@&vw]xzFzg]|AH\}u}}9}]}E}YA~v,~N~r2~`AewK^oWyr֬_˷}fVۿeK6ں:Yv7ZmY}d7x;<_A /Ar ( " K"J|(  I (ŀ V VG0*((|Zwm^Nl?e^[hQuNYXTORlQ[eN[SOz/gW[ 73"tB J B()jJ v~ 74"* 3 ?` !H(   t((?e,gFh 30C"   t((?e,gFh 31C"   t((?e,gFh 32C"  ! \((e,gFh 33C" I!w"tJ7# t @ @ p!@ @ p@ @ p@ @ p$Dd !$Dd&=?F]_f}!!!!@$$If:V 44l44l0 S mX #'(+/H20000 55W55555 5 5 5 7Ff $$If:V 44l44l08S jX #'(+/H288885Q5n555555 5 5 5 5 5 7Ff $$If:V 44l44l0!8S jX #'(+/H288885Q5n555555 5 5 5 5 5 7Ff $$If:V 44l44l0;8S jX #'(+/H288885Q5n555555 5 5 5 5 5 7Ff Oh+'0  ( 4 @LT\d Z?eN0200702SSbW[[Normaldln3@Fm&@睧@  <WPS Office_11.8.2.9980_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `h Microsoft China Y (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9980 !"#$%&'()*+,-./01456789:;=>?@ABRoot Entry FeWordDocument10TableR%Data D WpsCustomData2SummaryInformation(3$DocumentSummaryInformation8< !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmp