ࡱ> a !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`bcdefRoot Entry Fp= @SummaryInformation(pDocumentSummaryInformation8hWordDocument2 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;< Oh+'0@ 8Nwmm Normal.dotmNwmm1@@S/6O@\@פWPS eW[ ՜.+,D՜.+,HPXdlt | (\dlKSOProductBuildVer2052-11.8.2.7978&0Table Data WpsCustomData PZ"KSKS2- ; \o $h]6ZO  cwOm;R8TSNEeYecRS'}S[[hQ#N ^%`{tlQ^Nyb przuN[hQNEexQWHhO 2020t^ hQVqQSuprzuN~%NEe8w0{kN9N TkQ\5w021N R+R NM38.5%070% *gSu'YSN NNEe0FO/fn w0R яt^egvprzuN[hQNEeNf2QNN0WeTON[hQ#Ne\L N0RMO0ĉz6R^ NePhQ0uN]z4ls^NO0v{hg gom0Nytel NmeQI{zQ yr+R/fS_MRckfR'Y0 ^%`{t:_ T0W:S0TON%NyOOX:_[hQ2aƋ Ss^lݏlݏĉuN~%przL:NSe>Nb qQ T% vcwqQlvlV0 :NcRT0W:S0T0TONT>yOlQOm;R8TS gsQNEeYe hbr[hQSU\t_ cGS>yO[hQaƋ S'}S[[hQ#N gHe2TZWQO6RprzuN~%NEe R[~b}YNlOu}T"N[hQ ^%`{t[YlQ^Nyb2019t^NegSuvprzuN[hQNEexQWHhO0 1.^Xeꁻl:Sg][S'YoG 25 'YNEe 2019t^2g5e1e50R ^Xeꁻl:Sg]^[S'YoG'YoW655SVeyO)R^SuNwmS^l~%v'Yprzkp~pNEe NEe b5N{kN vc~Nm_c1Y~496NCQ0SuSV/f VeyO)R^~%#N _g(WNXTE\OO[Ɩ:W@b.U0PX[prz \przX>eN^Y (WprzXWDяq>e kpfޘn*gSeQbmp 4qXW Nvvfqir _wqp _Skp~p0;NYeVeyO)R^~%#N (W N&{T[hQagNv:W@b*g~S^l~%TPX[prz ݏĉ`SS~% ݏĉ(Wprz~%:W@bhTybkq>e:SWq>eprz0 2.V]wNGSkT_~ gPlQS 319 'YNEe 2019t^3g19e10e05R V]wNGSkT_~ gPlQSSuqprpNEe b4N{kN vc~Nm_c1Y510YONCQ0SuSV/f ,dЏ]Ngg~v5utfݏĉۏeQck(WۏLSň\ONv34S]?bS (WPfǏ z-NVd\O NS_ O5utf>\ NevYrSTnqR5u:gTQ:g:ghMO NMON34S]?bYv_~NTSuidd [_~Suqr034S]?b:SWrpT rplǏ34S]?bN33S]?bKNvSp^ݏĉ>en g_~ [MON33S]?bv_kp~Sukr b_b,{N!kqr0;NYeV]wNGSkT_~ gPlQS*g=[[hQuN#N6R0[hQuNĉz6R^Td\Oĉ z s:W[hQ{tmqN ݏĉXTϑ~~uN qSi]^\ONO(ueyry\ONd\OD(NXT\ON *g cgqĉ[[NNNXTۏL[hQYeW0 3._lw[)RS]yb gPlQS 523 'YNEe 2019t^5g23e16e10R]S _l[)RS]yb gPlQSSuNwqrNEe b3N{kN vc~Nm_c1Y469.4NCQ0SuSV/f NSS_e0Wh)n^ؚ 6eSvUSWkpo|YNr^qr` r^qvUSWkpo|Oea^ؚ \ONNXTug(W6eSUSWkpo|e ݏĉ\ON OUSWkpo|N0Wbidd0dQ_Sqr [NEeSu0;NYe_l[)RS]yb gPlQS;N#N*gSNON[E{t *ge\L[hQ{tL# [E#N(W*gS_[hQ{tD\oT _rP{Q i_ o|ThTo|0;NYeVnWSwOm3^xnp6R gPlQS[hQuN;NSO#N N=[ lNNhl gwe\L [E;N#N NwQY[hQ{tD( Q萉[hQ{t:ggb_ TZ ;NSTw N]:S[hQ{tNXTTrz#s:W[hQuN{tmqN NN9e I{ݏlݏĉL:NzQ ݏlRS ݏĉQy]?b]MONTQSs{tX[(Wf>fom uNONNQS:N TuN N&{TbV:_6R'`V[hQvhݏyNT ~%USMOT NwQY[hQuNagNvuNONǑ-hݏyNT(uNQS0 5.͑^^c f:SvG _IQHQprz.U^ 125 NEe 2020t^1g25e0e44R]S MONc f:SvG'YbWNvTNSSvTW62S v _IQHQprz.U^VSu[Qkp~p [[QX[>evprzSuqr b2N{kN ^Q{irQǏkpbyя130s^es| ^Qu;m0~%eTirDhQpk vc~Nm_c1Y2.96NCQ0SuSV/f ^B\prz^N|ihKNvmhT:SWVWYukpy_qяY~0!6RT@wkp b[QTYX>ev'Yϑ~0!6RT!kqp^ b_b[Q'Ykp HQT[X[>e(W|ih0N|iBgir0 N|iUg?bTprz^QvprzSuqr0;NYe _IQHQprz.U^ݏĉ\u;meT[^bXTOO[Nprz.U:W@bn(W TN^Q{irQ Nu;m:W@bNprz.U^KN gnf2kpgO_ vݏĉ(W^Q{irQv?b0gS[NS|ihSX>eprz NN'Yϑp0W0~I{Sqir6RTmX[m>e [kp~p^Tޏ~pqprz0^\0Wv{蕞[eprz~%.U Se [gbsQ N%N0 6.VnWSwOm3^>y/n T)RpS 48 NEe 2020t^4g8e16e42R]S VnWSwOm3^>y/n T)RpS63S\S-NlSuqpNEe b1N{kN vc~Nm_c1Y135.5NCQ0SuSV/f \ONNXT,dЏ]\So|Ǐ z-N Y5u_qce=(W]\So|hbvnmo 1uNNS]?b*g cĉ[n[hQQSvsQ:_6R'`V[hQĉ[n2*N[hQQS [ENn1*N N\ONs:Wo|Xx5X^X[hQS \ONNXTelQ o|qpNuv g[lSOTp[\ONNXTzo`{kN0;NYeOm3^>y/n T)Rp[hQ{t6R^ N=[ [hQQSn N&{T:_6R'`V[hQĉ[ ݏĉx>e0,dЏo|QuNYeW6R^=[ N0RMO *g cWR~~L]ۏL[hQuNYeTW [L][hQaƋTb Nؚ 2aƋ N:_ ݏz\ON0 7.V]w^Il^ёp gP#NlQS 78 NEe 2020t^7g8e21e05R V]w^Ilёp gP#NlQS_kp~uN:SSuNwqprpNEe b1N{kN _kp~uN:S]?bSvQ:SWQv:ghYhQ_ck0SuSV/f S]SPge^:S]wQ?bQX[>ev]xShqwkp [v(gp|^?bQv(gp|wkp _wk^?bPX[v240Nc~_kp~Surp T_w90s|Yeoe^?bQPX[v130Nh~_kp~Sukr0;NYeV]w^Ilёp gP#NlQSd9eS^?b(u (W]wQ?bX[>e]xSh (W(gp^?bX[>e_kp~]xShPX[[hQce N0RMO (Wc~ؚ)n)YlTcep NovagN NSuq0 8.VnWSOm3^T0NppS 928 NEe 2020t^9g28e11e36R VnWSwOm3^T0NppSSuNwrpNEe b2N{kN 1NS$O0SuSV/f Om3^T0NppS;N#NhTg~~ NwQYNND(T[hQbvS_0WQgl (W*gwhg:ghQ/f&TkYuoir0*gǑSS`v[hQ2cev`Q N O(u(g6RgflЏ TЏ'ffSyň0mo:gQkYOoirce=(W'ffS^g N mo:gNSfS^giddwkp ~ _wmo:gQkYOoirrp0;NYeOm3^T0NppS;N#Nl_0[hQaƋm *gw~~hQb{_^ntSQmo:ghQkYuvoir d~~ NwQYD(TbvNXT *gǑSS`v[hQ2cebdmo:ghY0 *,>@\^ɳ~h3+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;hB*ph333CJ(OJPJQJ^JaJ(56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;hB*ph333CJ(OJPJQJ^JaJ(56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ(OJPJQJo(^JaJ(56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;^f̗b-hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; D L ʕJeB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;L N P T V & ʕ`JhB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;& . X Z ^ ~ ̗LkB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;~ ɓ]'+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H; ̗b-hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; 4 : ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; ʗLkB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɓ]'+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;̗b-hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;(*>ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;>Dʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;">ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;>BJN~ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;~|~ʕ`-+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;~ʔ^(kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɓ}JhB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;&ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʗLkB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H; ",.ɓ]'+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;.68<>̗b-hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;>@BDFʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;FJʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;0ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;04ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;prv̶KkB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɓ]GeB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;RTʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;Tntʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕbLhB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɓ]'kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;$&.02ɳKhB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;2468<ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;<>Bdhʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;68NPʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;PʕbLhB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɓ]'kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ɳKhB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;@Bʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;B ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H; $*@Jʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;J ̶KkB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;  ɓ]GeB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;kB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H; " $ & * ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;* , 0 2 6 ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;6 l n v x ʕ`+hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;x !!V"X"Z"ʕbLGCJ,aJ,+B*ph333CJOJPJQJ^JaJ6@;eB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 56@KHehrfHq mH sH nHtH_H;hB*ph333CJ OJPJQJo(^JaJ 6@KHehrfHq mH sH nHtH_H;,@KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]@^ KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`] V Z KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Z KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]~KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]~KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`].rKZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]rKZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]&KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]KZda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`] X"Z"K2dG$8$7$$$$9DA$4$5$6$3$H$Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]Zda$$9DA$G$8$7$1$$$$ $4$5$6$3$H$-DM $dN%dO&dP'dQ[$\$^`]0. A!3#2"$%S2P18/R 66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh>~~.>F0T2<hPB J * 6 x Z" !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN@ Z ~rZ"OPQRSTUVWXY- Gz Times New Roman-([SO;Wingdings7$*{$ CalibriNwmmNwmm QhґGґG!Z&!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[320P)$PE2jjjjE- z0( * 3 ?@